Mūsų vizija

Lietuvos Vaistininkų Sąjunga įsitikinusi, kad vaistininkai turi būti:

  • Pripažinti, gerbiami ir vertinami visuomenėje farmacijos specialistai, atsakingi už vaistų pritaikymą pacientui;

  • Kompetentingi specialistai, keliantys pacientų pasitikėjimą bei savo veikloje besivadovaujantys profesinės etikos principais;

  • Profesionalūs ekspertai vaistų informacijos, pacientų saugumo bei racionalaus vaistų vartojimo ir inovacijų farmacijos srityje klausimais, teikiantys kokybiškas farmacinės paslaugas, atitinkančias Europos Sąjungos politikos ir teisės aktų reikalavimus.

Lietuvos vaistininkų sąjunga didžiuojasi tuo, kad gali atstovauti mūsų šalies vaistininkus ir vaistines.

I. Bendroji dalis

1.1. Lietuvos vaistininkų sąjunga (LVS) (toliau – Sąjunga) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas vienyti savo narius profesiniu pagrindu, koordinuoti Sąjungos narių veiklą, atstovauti narių interesus bei tenkinti kitus viešuosius interesus.

1.2. Sąjunga – juridinis asmuo, turintis savarankišką balansą, atsiskaitomąsias sąskaitas (litais ir užsienio šalių valiuta) , antspaudą su savo pavadinimu.

1.3. Sąjunga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR asociacijų įstatymu, LR Civiliniu kodeksu, LR farmacijos įstatymu, taip pat kitais LR įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais visuomeninę ir farmacinę veiklas, bei šiais įstatais.

1.4. Sąjungos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.5. Sąjunga yra paramos gavėja, įstatymų nustatyta tvarka gavusi paramos gavėjo statusą.

Lietuvos vaistininkų sąjungos tikslai:

  1. Rūpintis farmacijos sektoriaus valstybinio reguliavimo kokybe, teikiant valstybinėms institucijoms pasiūlymus, kaip šį reguliavimą  tobulinti;
  2. Palaikyti esamą  visuomenės pagarbą vaistininko profesijai bei visokeriopai stengtis ją didinti tobulinant  farmacinę rūpybą bei vaistininko profesinę etiką;
  3. Siekti vaistininkų visuomenės pilnesnės integracijos į Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų bendriją, kartu sprendžiant aktualias farmacijos specialistų kvalifikacijos lygio bei paslaugų kokybės gerinimo problemas;
  4. Greitinti Lietuvos farmacijos sektoriaus integraciją į Europos Sąjungos šalių atitinkamas struktūras aktyviai dalyvaujant farmacijos sektoriaus ūkinės veiklos bei valstybinio reguliavimo optimizavimo procese.

Vaistininko profesija yra unikali ir reikalinga visuomenei, kaip paskutinis saugumo barjeras pacientui gaunant vaistą. Vaistininkų veiklos atsiskyrimas nuo gydymo yra patvirtintas istoriškai, vaistininkystės ypatumai yra tapę tradicija. Tačiau verslo ir kapitalo globalizacijos laikmetyje vaistininko profesija patiria didžiausius išbandymus, kuomet dėl pasaulinio vaistų gamybos ir realizacijos verslo augimo tempų bei dėl šio verslo konkurencijos yra pradedama taupyti vaistininko profesinės kvalifikacijos sąskaita. Tai kelia grėsmę vaistininko profesijos išskirtinumui ir išlikimui. Visuomenei tai gresia pavojais, kuriuos gali sukelti nesaugus vaistų vartojimas. Suprasdama, kad vaistininko profesijos ateitimi pirmiausiai turi rūpintis patys vaistininkai, Lietuvos Vaistininkų sąjunga siūlo vaistininkams sutarti dėl vieningų vaistininko profesijos dorovės principų bei vaistininkų elgesio normų ir jų laikytis dėl žmonių gerovės bei savo profesijos kultūros kėlimo, profesinės garbės išlaikymo. Pagrindinius vaistininkų etikos principus bei normas vienijantis kodeksas savo pobūdžiu yra rekomendacinis, jame išvardintos taisyklės gali būti pripažįstamos laisvu noru, ir taip būtų siekiama aukštos profesinės kultūros. Kodekso laikymosi garantas yra profesinės atsakomybės prieš šeimą, kolegas ir visuomenę įsisąmoninimas bei geranoriškas siekis ją išlaikyti.