LVS veikla

Lietuvos vaistininkų sąjungos tikslai:

 1. Rūpintis farmacijos sektoriaus valstybinio reguliavimo kokybe, teikiant valstybinėms institucijoms pasiūlymus, kaip šį reguliavimą  tobulinti;
 2. Palaikyti esamą  visuomenės pagarbą vaistininko profesijai bei visokeriopai stengtis ją didinti tobulinant  farmacinę rūpybą bei vaistininko profesinę etiką;
 3. Siekti vaistininkų visuomenės pilnesnės integracijos į Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų bendriją, kartu sprendžiant aktualias farmacijos specialistų kvalifikacijos lygio bei paslaugų kokybės gerinimo problemas;
 4. Greitinti Lietuvos farmacijos sektoriaus integraciją į Europos Sąjungos šalių atitinkamas struktūras aktyviai dalyvaujant farmacijos sektoriaus ūkinės veiklos bei valstybinio reguliavimo optimizavimo procese.

Lietuvos vaistininkų sąjungos pagrindinės veiklos kryptys:

 1. LVS pirmininkas, jo pavaduotojas ir valdybos nariai gauna LVS įgaliojimus atstovauti ją vykdant pagrindines veiklos kryptis (žr. schemą), teikiant, pristatant jos pasiūlymus, nagrinėjant , priimant ir įgyvendinant projektus;
 2. LVS veiklai organizuoti tarp sąjungos valdybos posėdžių bei techniniam darbui atlikti steigiamas sekretoriatas;
 3. Visa LVS veikla nukreipta į tai, kad visuomenei būtų prieinami nebrangūs ir kokybiški vaistai, o visuomenės ir asmens saugumas platinant vaistus būtų užtikrinamas aukšto lygio farmacinių paslaugų kokybe;
 4. Viena pagrindinių priemonių siekiant šių tikslų – smulkaus verslo principų įgyvendinimas mažmeniniame vaistų platinime, kur vaistininkas - savininkas, tiesiogiai teikdamas farmacines paslaugas, yra ir verslo sėkmės ir visuomenės saugumo garantas.

Įgyvendindama savo pagrindines veiklos kryptis LVS:

 1. Įstatymų nustatytose ribose dalyvaus valstybinių institucijų darbe rengiant teisės aktų projektus, teikiant pasiūlymus gerinti Lietuvos farmacijos sektoriaus veiklą, atstovaus savo narius ir jų interesus valstybinėse institucijose;
 2. Dalyvaus tarptautiniuose renginiuose ir programose, propaguos farmacijos mokslo pasiekimus ir praktikos patirtį, dalyvaus diskusijose, susirinkimuose, apklausose ir kituose renginiuose padedančiuose nustatyti bei spręsti aktualias vaistininkų profesinės veiklos bei su ja susijusias problemas;
 3. Dalyvaus ruošiant farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo bei kėlimo programas, populiarins visuomenėje farmacinę rūpybą, dalyvaus rengiant ir tobulinant vaistininko profesinės etikos kodeksą;
 4. Aktyviai bendradarbiaus su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, ruoš straipsnius aktualiomis temomis į farmacinę spaudą, leis LVS redaguojamą žurnalą.