Įstatai

I. Bendroji dalis

1.1. Lietuvos vaistininkų sąjunga (LVS) (toliau – Sąjunga) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas vienyti savo narius profesiniu pagrindu, koordinuoti Sąjungos narių veiklą, atstovauti narių interesus bei tenkinti kitus viešuosius interesus.

1.2. Sąjunga – juridinis asmuo, turintis savarankišką balansą, atsiskaitomąsias sąskaitas (litais ir užsienio šalių valiuta) , antspaudą su savo pavadinimu.

1.3. Sąjunga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR asociacijų įstatymu, LR Civiliniu kodeksu, LR farmacijos įstatymu, taip pat kitais LR įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais visuomeninę ir farmacinę veiklas, bei šiais įstatais.

1.4. Sąjungos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.5. Sąjunga yra paramos gavėja, įstatymų nustatyta tvarka gavusi paramos gavėjo statusą.

1.6. Sąjungos veiklos laikotarpis – neribotas.

1.7 Sąjungos teisinė forma yra asociacija.

II. Sąjungos tikslai ir uždaviniai

2.1. Sąjungos tikslai ir uždaviniai:

 • rūpintis farmacijos sektoriaus valstybinio reguliavimo kokybe, siūlant priemones jam tobulinti;
 • kelti ir išlaikyti visuomenės pagarbą vaistininko profesijai, sprendžiant aktualias farmacinės rūpybos bei vaistininko profesinės etikos problemas;
 • užtikrinti vaistininkų visuomenės integraciją į Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų bendriją;
 • spręsti aktualias farmacijos specialistų kvalifikacijos lygio bei paslaugų kokybės gerinimo problemas;
 • pagreitinti Lietuvos farmacijos sektoriaus integraciją į Europos Sąjungos atitinkamas struktūras, aktyviai dalyvaujant farmacijos sektoriaus ūkinės veiklos bei valstybinio reguliavimo optimizavimo procese.

2.2. Įgyvendindama savo pagrindinius tikslus, Sąjunga:

 • dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose ir programose;
 • propaguoja farmacijos mokslo pasiekimus ir praktikos patirtį;
 • dalyvauja diskusijose, susirinkimuose, apklausose ir kituose renginiuose, padedančiuose nustatyti bei spręsti aktualias vaistininkų profesinės veiklos bei su ja susijusias problemas;
 • dalyvauja ruošiant farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo bei kėlimo programas;
 • dalyvauja rengiant bei tobulinant vaistininko profesinės etikos kodeksą;
 • įstatymų numatytose ribose dalyvauja valstybinių institucijų darbe rengiant teisės aktų projektus, teikiant pasiūlymus gerinti Lietuvos farmacijos sektoriaus veiklą, atstovauja savo narius ir jų interesus valstybinėse institucijose;

2.3. Sąjungos veiklos rūšys:

Knygų leidyba; Laikraščių leidyba; Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba; Garso įrašų leidyba; Kita leidyba; Farmacinių preparatų gamyba; Vaistų gamyba; Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba; Šampūnų, plaukų stangrinimo, plaukų garbanojimo ar ištiesinimo priemonių ir skutimosi kremų gamyba; Kvepalų, odekolonų ir tualetinio vandens gamyba; Eterinio aliejaus gamyba; Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninė prekyba; Farmacijos prekių didmeninė prekyba; Vaistų ir vaistinių medžiagų didmeninė prekyba; Paruošiantys ir parduodantys vaistus vaistininkai; Medicinos ir ortopedinių prekių mažmeninė prekyba; Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba; Knygų ir laikraščių mažmeninė prekyba; Raštinės reikmenų mažmeninė prekyba; Kita mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse; Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse; Medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai; Konsultacijos ir atstovavimas darbo ginčuose; Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa; Rinkos konjunktūros tyrimas; Viešosios nuomonės tyrimas; Reklamos priemonių kūrimas ir įgyvendinimas; Fasavimo ir pakavimo veikla; Suaugusiųjų profesinis mokymas; Kvalifikacijos tobulinimas;

Papildomas mokymas.

2.4 Sąjunga turi teisę vykdyti ir kitą įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

2.5 Jei pagal galiojančius teisės aktus tam tikrai veiklai reikalinga licencija (leidimas), Sąjunga gali verstis tokia veikla tik gavusi reikalingą licenciją (leidimą).

III. Sąjungos narių teisės ir pareigos

3.1.Sąjungos nariai turi teisę:

           3.1.1. dalyvauti pagal šių įstatų numatytą tvarką Sąjungos veikloje ir valdyme;

           3.1.2. teikti pasiūlymus dėl Sąjungos veiklos;

           3.1.3. rinkti ir būti renkamiems į Sąjungos valdybą ir kitus valdymo organus;

           3.1.4. gauti informaciją apie Sąjungos organizuojamus renginius ir juose dalyvauti;

           3.1.5. pateikus prašymą, išstoti iš Sąjungos bet kuriuo metu be jokių apribojimų;

           3.1.6. susipažinti su Sąjungos dokumentais ir gauti informaciją apie Sąjungos veiklą;

           3.1.7. ginčyti teisme visuotinio susirinkimo ir kitų valdymo organų nutarimus bei sprendimus;

           3.1.8. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

3.2. Sąjungos nariai privalo:

           3.2.1. laikytis Sąjungos įstatų, visuotinio narių susirinkimo ir valdymo organų priimtų sprendimų bei dalyvauti jos veikloje;

           3.2.2. mokėti nario mokestį;

           3.2.3. vykdyti įsipareigojimus bei tarpusavio susitarimus Sąjungai.

IV Stojamojo įnašo ir nario mokesčio mokėjimo tvarka

4.1. Stojamųjų įnašų ir nario mokesčių mokėjimo tvarka bei dydžiai nustatomi ir tvirtinami Sąjungos valdybos narių sprendimu.

4.2. Sąjungos nariui išstojus arba jį pašalinus iš Sąjungos, jo sumokėti mokesčiai, įnašai ar perduotas Sąjungai turtas negrąžinami.

V. Narių priėmimo, išstojimo ar pašalinimo iš Sąjungos tvarka bei sąlygos

5.1. Sąjungos nariais gali būti fiziniai asmenys - Lietuvos vaistininkai, bei juridiniai asmenys.

5.2. Asmuo, pageidaujantis tapti Sąjungos nariu, pateikia Sąjungos valdybai prašymą, kurį valdyba apsvarsto ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pareiškimo įteikimo dienos.

5.3. Sąjungos narys gali laisvai išstoti iš Sąjungos, parašęs pareiškimą Sąjungos valdybai.

5.4. Nariai iš Sąjungos gali būti pašalinti valdybos sprendimu, priimtu paprasta dalyvaujančių valdybos narių balsų dauguma, jeigu:

5.4.1. nario veiksmai nesiderina su Sąjungos uždaviniais ir tikslais;

5.4.2. narys ilgiau, kaip vienerius metus nemokėjo nario mokesčio.

5.5. Pašalintas Sąjungos narys valdybos sprendimą gali apskųsti visuotiniam narių susirinkimui.

5.6. Sąjungos nariai registruojami Sąjungos narių sąraše. Asociacijos buveinėje, taip pat Asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Asociacijos narių sąrašas.

VI Visuotinis narių susirinkimas

6.1. Aukščiausias Sąjungos organas – visuotinis narių susirinkimas (toliau- Susirinkimas). Eilinis Susirinkimas turi įvykti ne vėliau, kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Neeilinis Susirinkimas gali būti šaukiamas, kai to reikalauja 2/3 Sąjungos narių arba 2/3 Sąjungos valdybos narių.

6.2. Sąjungos Susirinkimas taip pat gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Sąjungos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Sąjungos narys ar valdymo organas.

6.3 Visuotinis narių susirinkimas:

6.3.1. keičia Sąjungos įstatus;

6.3.2. skiria (renka) ir atšaukia valdybos narius;

6.3.3. skiria (renka) ir atšaukia kitų kolegialių organų, narius;

6.3.4. tvirtina Sąjungos metinę finansinę atskaitomybę, išklauso valdybos ataskaitą apie Sąjungos veiklą;

6.3.5. priima sprendimą dėl Sąjungos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

6.3.6. renka ir atšaukia Sąjungos revizorių;

6.3.7. sprendžia ir kitus Sąjungos įstatuose Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal įstatus ir Lietuvos Respublikos Asociacijų Įstatymą tai nepriskirta kitų Sąjungos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

6.4. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Sąjungos nariai. Vienas narys Susirinkime turi vieną balsą. Sąjungos valdymo organų nariai, jeigu jie nėra Sąjungos nariai, gali dalyvauti Susirinkime be balso teisės.

6.5. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Sąjungos narių. Sprendimai yra priimami paprasta dalyvaujančių Sąjungos narių balsų dauguma. Asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis. Sprendimams dėl 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3. ir 6.3.5 punktų priimti reikia daugiau, kaip 2/3 dalyvaujančių Susirinkime narių ar jų atstovų balsų.

6.6 Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau, kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio Susirinkimo, turi būti šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Sąjungos narių.

6.7. Apie Susirinkimą valdyba nariams praneša skelbiant Sąjungos internetinėje svetainėje arba elektroniniu paštu, ne vėliau, kaip prieš 15 dienų.

6.8. Susirinkimai turi būti protokoluojami.

VII .Valdymo organai

7.1 Sąjungos kolegialaus valdymo organas – Sąjungos valdyba, yra sudaroma iš 6 (šešių) narių. Valdyba renkama Sąjungos visuotiniame narių susirinkime, penkerių metų laikotarpiui. Renkant Valdybos narius, kiekvienas Sąjungos narys turi tokį balsų skaičių, kiek Valdybos narių yra renkama. Šiuos balsus Asociacijos narys skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

7.2 Sąjungos valdyba:

           7.2.1. nustato Sąjungos tikslų realizavimo būdus ir priemones;

           7.2.2. laiku organizuoja Sąjungos visuotinius narių susirinkimus;

           7.2.3. atsako už Sąjungos visuotinių narių susirinkimų nutarimų įgyvendinimą;

           7.2.4.steigia Sąjungos filialus bei atstovybes, skiria ir atleidžia jų vadovus, tvirtina jų nuostatus;

           7.2.5. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

           7.2.6. iš valdybos narių renka bei atšaukia Valdybos pirmininką bei Sąjungos pirmininką;

           7.2.7. priima narius į Sąjunga, o taip pat sprendžia klausimus dėl narių pašalinimo iš Sąjungos bei nustato Sąjungos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

             7.2.8. rengia praėjusių finansinių metų Sąjungos veiklos ataskaitą, o taip pat atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui už savo veiklą;

             7.2.9. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą ir (ar) pateikimą;

             7.2.10. tvirtina finansines sąmatas, tikslingai paskirsto Sąjungos finansinius išteklius;

             7.2.11.formuoja Sąjungos veiklos strategiją ir prioritetus;

              7.2.12. nagrinėja Sąjungos narių, filialų bei atstovybių pasiūlymus, skundus, svarsto

              7.2.13. tvirtina darbuotojų etatų sąrašus;

              7.2.14. keičia Asociacijos buveinę;

              7.2.15. atlieka kitas funkcijas, pagal šiuos įstatus priskiriamas valdybos kompetencijai.

7.3. Sąjungos valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Valdybos posėdis laikomas teisėtu jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Nutarimai priimami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma, išskyrus 7.2.6. punktą, kuriam priimti reikalinga 2/3 visų valdybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

7.4. Sąjungos valdyba iš savo narių 5 (penkių) metų laikotarpiui renka valdybos pirmininką ir Sąjungos pirmininką, 2/3 visų valdybos narių balsų dauguma. Valdybos pirmininkas taip pat yra Sąjungos pirmininkas.

           7.5. Sąjungos pirmininkas – yra vienasmenis valdymo organas.

           7.6. Sąjungos pirmininkas:

       7.6.1. organizuoja ir vykdo Sąjungos operatyvią veiklą;

       7.6.2. sprendžia Valdybos pavestus klausimus;

       7.6.3. sprendžia ūkinės veiklos einamuosius klausimus.

7.6.4. Sąjungos vardu atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose, sudaro sandorius bei atstovauja Sąjungą visose kitose institucijose;

7.7.5. priima ir atleidžia administracijos darbuotojus, nustato jiems pareiginius atlyginimus.

7.7. Sutartis, įpareigojimus, pavedimus, finansinius ir kitus dokumentus pasirašo Sąjungos pirmininkas, jam nesant – pirmininko įgaliotas asmuo.

7.8 Sąjungos veiklai organizuoti tarp valdybos posėdžių bei techniniam darbui atlikti prie Sąjungos pirmininko steigiamas sekretoriatas. Jo kompetenciją ir veiklą reglamentuoja sekretoriato darbo reglamentas, kurį priima valdyba.

7.8 Valdyba, reikalui esant, gali išrinkti du pirmininko pavaduotojus, kurių veikla nustatoma pirmininko pavaduotojo darbo reglamentu.

7.9 Už darbą Sąjungos valdymo organuose gali būti apmokama.

VIII . Dokumentų ir kitos informacijos apie Sąjungos veiklą pateikimo nariams tvarka

8.1 Sąjungos nariui raštu pareikalavus, valdyba ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Sąjungos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Sąjungos veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, jeigu tokios yra parengtos, visuotinių narių susirinkimų protokolų, valdybos posėdžio protokolų, kitų Sąjungos dokumentų. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įforminamas raštu, jeigu to reikalauja narys. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas.

8.2. Asociacijos metinė veiklos ataskaita yra vieša, todėl kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Asociacija turi sudaryti sąlygas Asociacijos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita susipažinti.

8.3. Sąjungos dokumentai ar kita informacija nariams turi būti pateikiama nemokamai.

IX Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

9.1 Apie šaukiamą Sąjungos visuotinį narių susirinkimą bei pakartotiną narių susirinkimą bei kiti Sąjungos nariams skelbtini pranešimai jeigu pagal šiuos Įstatus ar galiojančius įstatymus nereikalaujama kitaip, skelbiami Sąjungos internetinėje svetainėje arba elektroniniu paštu, taip pat gali būti išsiunčiami paštu .

9.2 Sąjungospranešimai apie reorganizavimo sąlygų sudarymą, pertvarkymą, likvidavimą ir kitus įstatymų nustatytus atvejus (vieši pranešimai) turi būti paskelbti respublikiniame dienraštyje “Kauno diena” Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

X. Filialų atstovybių bei biurų steigimo, jų veiklos nutraukimo, vadovų skyrimo bei atšaukimo tvarka

10.1. Sąjunga, įstatymų nustatyta tvarka, gali steigti filialus ar (ir) atstovybes Lietuvos Respublikoje bei užsienio valstybėse.

10.2. Sąjungos filialas ir atstovybė nėra juridinis asmuo. Sąjunga atsako pagal filialo ar (ir) atstovybės prievoles ir filialas bei atstovybė atsako pagal Sąjungos prievoles.

           10.3. Sąjungos filialai ir (ar) atstovybės steigiamos ir jų veikla nutraukiama Sąjungos valdybos sprendimu. Sąjungos filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribojamas.

           10.4. Filialų ir atstovybių nuostatų tvirtinimo, vadovų skyrimo ir atšaukimo klausimus sprendžia Sąjungos valdyba .

XI. Sąjungos įstatų keitimo tvarka

11.1. Sąjungos Įstatai gali būti keičiami tik Sąjungos visuotinio narių susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma.

           11.2. Sąjungos visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Sąjungos pirmininkas ar visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

           11.3. Pakeisti Sąjungos įstatai registruojami juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

XII. Sąjungos lėšos ir turtas, jų naudojimo tvarka

12.1. Sąjungai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrengimai ir kitas jos įstatuose numatytiems tikslams bei uždaviniams pasiekti reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš 12.2. punkte numatytų lėšų šaltinių, išskyrus valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšų.

12.2.Sąjungos lėšų ir pajamų šaltiniai:

12.2.1. narių stojamieji bei kasmetiniai mokesčiai bei tiksliniai įnašai;

12.2.2. Sąjungos komercinės-ūkinės veiklos, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams, pajamos;

12.2.3. fizinių ir juridinių asmenų parama bei kitos neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

12.2.4. palikimai, pagal testamentą tenkantys Sąjungai;

12.2.5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas Sąjungos lėšas;

12.2.6. skolintos lėšos, įstatymų nustatyta tvarka;

12.2.7. kitos teisėtos lėšos.

12.3. Sąjunga laiko savo pinigines lėšas banko įstaigose ir atlieka visas kasos ir atsiskaitomąsias operacijas pagal galiojančią tvarką. Lėšos iš Sąjungos sąskaitų pervedamos ir išmokamos Sąjungos pirmininko nurodymu.

12.4. Sąjunga pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą, naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Sąjunga šiuos pinigus turi laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jeigu tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja.

12.5. Sąjunga negali priimti pinigų ir kito turto, jeigu duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Sąjungos įstatuose yra nustatyta, tikslams.

12.6. Sąjungos turtas ir lėšos turi būti naudojami jų įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomi Sąjungos nariams.

12.7. Sąjungos buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

12.8. Sąjungos auditas atliekamas, kai visuotinis narių susirinkimas priima sprendimą atlikti auditą ir išrenka audito įmonę. Auditas atliekamas teisės aktų, reglamentuojančių auditą, nustatytais atvejais ir tvarka. Sąjungos valdyba privalo užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Sąjungos dokumentai.

12.9. Valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti Sąjungos veiklą.

12.10. Sąjungos vidaus kontrolės tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas.

XII Sąjungos veiklos kontrolė

12.1. Sąjungos veiklos kontrolę vykdo Sąjungos revizorius.

12.2. Revizorius tikrina kaip Sąjungos nariai, valdybos nariai, struktūriniai padaliniai laikosi Sąjungos įstatų, panaudoja lėšas.

12.3. Apie pastebėtus trūkumus revizorius informuoja Sąjungos valdybą, teikia pasiūlymus trūkumams šalinti.

12.4. Revizoriaus kandidatūra penkeriems metams tvirtinama visuotiniame narių susirinkime.

12.5. Revizorius už savo veiklą atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui.

XIII Sąjungos likvidavimas

13.1. Sąjunga pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

13.2. Vienu metu Sąjunga negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.

13.3. Jeigu Sąjungoje liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą Sąjunga turi pranešti juridinių asmenų registrui, Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

13.4. Likęs Sąjungos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Sąjungos narių reikalavimus dėl Sąjungos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Sąjungos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti.